STANOVY

Stanovy občianskeho združenia Old Stars Michaľany

Založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Článok I.

Názov združenia:        Občianske združenie nesie názov: Old Stars Michaľany (v ďalšom texte iba „OZ“).

 

Článok II.

Sídlo združenia:        Michaľany, Na sídlisku 363, 076 14 Michaľany 

 

Článok III.

 Cieľ činnosti OZ:

1.     Podpora a rozvoj futbalu v celej šírke, s osobitným zreteľom na rozvoj futbalu bývalých aktívnych hráčov a občanov nad 30 rokov.

2.     Získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti OZ

3.     Viesť občanov obce k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času.

4.     Vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov v oblasti športu

5.     Spolupracovať s predstaviteľmi obce ako aj inými združeniami s podobným cieľom

6.     Organizovať priateľské zápasy a turnaje „starých pánov“

 

Článok IV.

Členstvo v združení:

1.     Členstvo v združení je dobrovoľné

2.     Členom OZ sa môže stať fyzická osoba, ako aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, poslaním a cieľmi združenia a chce sa podieľať na ich napĺňaní

3.     Členstvo v združení vzniká prijatím člena a uhradením členského príspevku

 

Práva členov OZ:

1.     Podieľať sa na činnosti združenia

2.     Voliť a byť volený do orgánov združenia. Každý člen OZ je oprávnený splnomocniť iného člena OZ, aby  hlasoval v jeho mene. Takto zastúpený člen OZ sa považuje za zúčastneného na zasadaní členskej schôdze.

3.     Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko

4.     Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia

 

Povinnosti členov OZ

1.     Dodržiavať stanovy združenia

2.     Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

3.     Platiť členské príspevky

4.     Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

5.     Zúčastňovať sa na členských schôdzach

6.     Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia

7.     Vystupovať v duchu morálnych zásad fair - play, dbať na dobré meno OZ

 

Zánik členstva

1.     Vystúpením

2.     Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby

3.     Zánikom združenia

4.     Vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov

  

Článok V.

Orgány združenia:

1.     Členská schôdza

2.     Výkonný výbor

3.     Revízor

 

1.1.    Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor najmenej raz za kalendárny rok. Výkonný výbor je povinný zvolať členskú schôdzu, pokiaľ o to požiada 1/3 všetkých členov. Konanie členskej chôdze musí byť všetkým členom OZ oznámené vhodným spôsobom najmenej 3 dni vopred. Členská schôdza je uznášaniaschopná za prítomnosti najmenej polovice členov OZ. K platnosti uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

    a)     rozhoduje o vzniku a zániku združenia, alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením, v prípade zániku združenia rozhoduje o majetkovom vysporiadaní

    b)     schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

    c)     schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

    d)     schvaľuje rozpočet

    e)     volí a odvoláva členov výkonného výboru a revízora

     f)     schvaľuje prijatie nových členov

    g)     stanovuje výšku ročného členského príspevku

    h)     rozhoduje o vylúčení člena zo združenia

 

1.2.     Výkonným orgánom združenia je výkonný výbor, ktorý má 3 členov. Je volený na dobu 2 rokov členskou schôdzou.

     a)      riadi činnosť OZ

     b)      pripravuje návrhy prerokovania členskej schôdze

     c)      zvoláva rokovanie členskej schôdze, alebo mimoriadnej členskej schôdze – výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak o to písomne požiada aspoň polovica všetkých platných členov OZ do 30 dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia výkonnému výboru OZ.

     d)     rokuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy a ďalšími právnickými osobami

     e)     pripravuje návrhy plánu aktivít

     f)     zastupuje členov a koná v mene združenia

Do výkonného výboru je oprávnený kandidovať člen OZ, ktorý je spôsobilý na právne úkony. Kandidáta musia nominovať minimálne 3 členovia OZ. Na zvolenie do funkcie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov OZ.

 

1.3.     Kontrolným orgánom OZ je revízor. Kandidáta na revízora nominuje výkonný výbor OZ. Na zvolenie do funkcie je potrebná dvojtretinová väčšina  hlasov prítomných členov OZ.

      a)     kontroluje hospodárenie združenia

      b)     kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

      c)     upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

      d)     revízor nemusí byť členom OZ

 

Článok VI.

Zásady hospodárenia OZ:

1.     OZ hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok

2.     OZ svoju činnosť zabezpečuje a hospodári s hnuteľným majetkom

3.      Zdrojmi príjmu sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, príjmy zo športovej a spoločenskej činnosti, príjmy z vkladov, účtov, výnosov

4.     Spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený výkonný výbor

5.     Výdavky OZ sú výdavky na podporu cieľov združenia a výdavky na správu a prevádzku združenia

6.      V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže OZ vykonávať aj podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania OZ a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

7.     Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa a poslania OZ.

Výkonný výbor predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení.

      

Článok VII.

Zánik OZ:

1.    Dobrovoľným rozpustením  –   v tom prípade sa OZ zruší likvidáciou majetku, pričom likvidátora menuje VV OZ. Likvidačný zostatok sa použije v súlade s cieľmi a poslaním OZ.

2.     Zlúčením s iným združením – v tom prípade sa OZ zrušuje bez likvidácie a majetok OZ prechádza na združenie s ktorým sa toto OZ zlúčilo.

3.     Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra  SR o jeho rozpustení.

O zrušení OZ, jeho zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán združenia.

Združenie oznámi do 15-tich dní Ministerstvu vnútra SR zrušenie OZ.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia:

1.     Ďalšie záležitosti neobsiahnuté v stanovách sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.     Člen OZ má možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu ktoréhokoľvek orgánu OZ. Odvolanie sa adresuje VV OZ, ktorý rozhodne o jeho dôvodnosti,  resp. prijateľnosti. Ak výkonný výbor rozhodne o dôvodnosti odvolania, predloží ho na rokovanie členskej schôdzi, ak rozhodne, že nie je dôvodné, tak ho zamietne.

3.     Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie OZ Ministerstvom vnútra SR automaticky stávajú jednak členmi OZ, ako aj členmi prvého výkonného výboru OZ.

4.     Stanovy boli schválené na ustanovujúcej schôdzi dňa ... v Michaľanoch.

5.     Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

    So športom sa mladne ľahšie!